6698 KVKK Açık Rıza Beyanı ve Gizlilik Sözleşmesi

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 6698 KVK KANUNU AÇIK RIZA BEYANI VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Marmara Üniversitesi Konukevi olarak misafirlerimize üstün ürün ve hizmeti sunma arzusundayız. Misafirlerimize, onların sadakatine ve gizliliğine büyük önem veriyoruz.

"Marmara Üniversitesi Konukevi Gizlilik Beyanı" ister bu site üzerinden veya bizimle olan yazılı ve sözlü iletişimleriniz vasıtasıyla sizden veya sizin hakkınızda topladığımız kişisel bilgileri nasıl kullandığımıza dair bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

Marmara Üniversitesi Konukevi, işbu Gizlilik Politikasında aksi belirtilmedikçe ve aşağıda belirtilen sınırlı durumlar haricinde, işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere kullanıcılara ait bilgileri açıklamayacaktır. Bu durumlar ;

 1. Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vb. hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması;
 2. Konukevinin müşterileri ile yaptığı sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulması;
 3. Yetkili idari veya adli otoriteler tarafından, usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla, kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;
 4. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesi halleridir.

Konukevi, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Marmara Üniversitesi Konukevi, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman Web Sitesinde yayınlamak suretiyle, tek taraflı olarak değiştirebilir. Marmara Üniversitesi Konukevi’nin değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, Web Sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Değerli; Misafir ve ziyaretçilerimiz,

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel verilerinizi işleme süreçlerimiz ve KVK kanunu çerçevesinde verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz.

Veri İşleyen Kurum; Marmara Üniversitesi Konukevi; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile verilerinizi işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

 • Veri Sorumlusu;

Marmara Üniversitesi Konukevi; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında, veri sorumlusu sıfatı ile verilerinizi işlediğimizi tarafınıza bildiriyoruz.

 

 1. a) İşlenen Kişisel Veriler

KVKK ve ilgili sair mevzuata uygun olarak işbu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında işlenecek kişisel veri kategori ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:

Kimlik Bilgileri: Adı-soyadı, Anne adı, Baba adı, doğum yeri ve tarihi, uyruk, T.C Kimlik numarası, Beraberindeki misafir adı-soyadı, Anne adı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, Pasaport Numarası

İletişim Bilgileri: Adres, Fatura adresi, Telefon numarası, e-posta adresi

Diğer: Oda numarası, Araç plaka bilgisi,

2- Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz,

 • Konaklama hizmetine ilişkin süreçlerin yürütülmesi, (Oda rezervasyonu, Konukevine geliş tarihiniz ve çıkış tarihiniz,
 • Çevrimiçi yazılım sistemlerine kaydedilmesi,
 • Konukevi hizmetlerine ilişkin varsa şikâyet ve önerilerin toplanması ve değerlendirilmesi,
 • Finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi,

amaçlarıyla KVKK’nın 5 (2) maddesinde belirtilen

 1. a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi”,
 2. b) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 3. c) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 4. d)Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukukisebepleri dâhilinde işlenecektir.

’e) Kişisel verileriniz, Marmara Üniversitesi Konukevi hizmetlerine yönelik kampanya ve yenilikler hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla KVKK ve Elektronik Ticaret Kanunu’nda belirtilen hukuki sebepler uyarınca açık rızanız alınarak işlenecektir.

3- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KHK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:

 • İlgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ile paylaşılacaktır.
 • Ürün ve hizmetlere dair ücretlerin tahsilatı kapsamında finans ve/veya muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla, gerekmesi halinde noter, icra daireleri ve/veya mahkemeler ile paylaşılabilecektir.
 • İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
 • Otelde bırakılan ve unutulan eşyaların teslim edilmesi amacıyla kargo şirketleri ve PTT ile paylaşılacaktır.
 • Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.

4- Konukevi Binası İçerisinde Ve Çevresinde Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında 

Marmara Üniversitesi Konukevi’nin giriş ve çıkışları, Resepsiyon kayıt bankosu, koridorlar, ortak alanlar ve tesislerin dış cepheleri güvenlik kameraları aracılığıyla; tesis güvenliği, misafirlerimizin güvenliği ve iş sağlığı ve güvenliği amaçları ile görüntülenmekte ve kayıt altına alınmaktadır.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. Maddesinde yer alan ‘‘veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması’’ ve ‘’ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması’’ hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde Adli makamla veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

5- Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, bu metnin (c) fıkrasında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KHK’nın 5 (2) ve 6 (2) maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir.

6- Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Marmara Üniversitesi Konukevi kişisel verilerin işleme amacının ortan kalkması, Kanunlar ve ilgili sair mevzuat kapsamında belirlenen zorunlu saklama sürelerinin dolmasıyla bilirlikte kişisel verileri siler, yok eder, imha eder veya anonim hale getirir.

7- KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız;

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında, veri sahibi olarak haklarınız bulunmakta olup bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. Fıkrası gereğince talep edebilirsiniz.

8- Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi ‘Veri

Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğe göre Marmara Üniversitesi Konukevi’ne yazılı olarak başvuru yapabilirsiniz.

9- Değişiklik ve Güncellemeler

İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Marmara Üniversitesi Konukevi kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.


Bu sayfa Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğü tarafından en son 02.03.2022 14:40:49 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM